Miljöpolicy Finfina

 

Syfte

 • Säkerställa att det dagliga arbetet år efter år har så lite miljöpåverkan som möjligt
 • Säkerställa att företaget följer rådande miljölagar och föreskrifter
 • Säkerställa att personal inte råkar ut för olycka där kemikalier är inblandade

Vårt grundkrav är att lagar och föreskrifter alltid ska följas och genom våra miljösatsningar vill vi bidra till
en hållbar utveckling för miljön. För oss är miljöförbättrande åtgärder en långsiktig investering och hänsyn
till miljön genomsyrar verksamheten i stort genom vår miljöpolicy

Miljöpolicy

 • Beaktar miljö- och hälsopåverkan vid inköp av maskiner och redskap
 • Utvärdera olika modeller av laddningsbara dammsugare, ångmoppar och andra rengöringsmaskiner
  som inte kräver användning av kemikalier, filter och påsar
 • Informerar våra medarbetare på alla stormöten avseende lagar och bestämmelser i miljöfrågor och gör
  samtliga medarbetare delaktiga i och ansvariga för att miljöpolicyn följs
 • Samarbetar endast med underleverantörer som har en med oss förenlig miljöpolicy
 • Följer gällande miljölagstiftning och andra krav, förordningar och övriga bestämmelser
 • Åtar oss att ständigt bli bättre på miljöarbete och minska företagets energiförbrukning och hitta nya mer
  miljövänliga alternativ
 • Värnar om naturresurserna genom källsortering och återanvändning av allt städmaterial som är
  återvinningsbart samt att vi minskar användningen av miljöbelastande produkter
 • Arbetar för att minska materialförbrukningen och användningen av miljöbelastande produkter på kontoret.
  Alla utskick till kunder och personal görs digitalt sedan år 2016
 • Köra bränslesnåla eller miljöklassade bilar och alltid samåka vid storstädningar och flyttstädningar. Annars
  åker vi kommunalt
 • Arbetar med att ständigt bli bättre på miljöarbete!

Miljömål

 • All personal ska få ytterligare utbildning i miljömedvetenhet, det är grunden för att det ska gå framåt
 • Använda ISO certifierad kemtvätt och eventuella underentreprenörer
 • Minska användandet av pappersartiklar och kemikalier
 • Samåka i större utsträckning

Sedan 2018-09-01 har en person på företaget utsetts till ansvarig för att konstant leta efter mer
miljövänliga alternativ. Det gäller allt från papper, maskinpark och kem till kontorsmaterial.
Den personen är också ansvarig för att påverka våra kunder till att köpa miljömärkta produkter till sina
hem. Vi har i takt med att vi växer en ambition att SIOS certifiera Finfina och hoppas att detta kan ske
under senare delen av 2019.

Handlingsplan

 • Ha en bränsleeffektiv och miljövänlig fordonspark. Vid utbyte eller nyanskaffning av fordon beaktas
  alltid gällande miljökrav, de fordon som bäst efterlever och underskrider dessa krav prioriteras i
  inköpsprocessen
 • Använda bästa möjliga bränsle och minska bränsleförbrukningen. Bilarna används endast när vi utför
  vissa typer av uppdrag
 • Källsortera vårt avfall och lämna papper för återvinning
 • All korrespondens med personal och kunder sker digitalt. Detta för att få ner användandet av papper.
  När det är nödvändigt att dra ut kopior används båda sidor av miljömärkt papper
 • Ha en fortsatt dialog med våra återförsäljare angående miljöanpassade inköp till städ- verksamheten
  och kontoret
 • Informera alla nyanställda om företagets miljöpolicy samt lagar och föreskrifter. Detta följs sedan upp
  vid återkommande personalmöten.
 • Fortsätta att fokusera på att öka användningen av tvättbara och återanvändningsbara produkter som
  microfiberdukar och fönsterputsningsutrustning